Uslovi korišćenja - Dexatron

OPŠTI USLOVI KUPOVINE

Ovi Uslovi kupovine propisuju pravila kupovine na DEXATRON TEAM SHOP (www.dexatron-team-shop.com) koja se odnose na: 

 

PODACI O TRGOVCU – PRODAVCU

 

 Pun naziv pravnog subjekta:  Dexatron team d.o.o.
 Adresa:  Resavska 33/51, 11 000 Beograd, Srbija
 Delatnost i šifra delatnosti  4647 Trgovina na veliko nameštajem, tepisima i opremom za osvetljenje
 Matični broj  20973471
 Poreski broj (PIB):  108308446
 PEPDV broj:  31281582
 Web adresa:  www.dexatron-team-shop.com
 Kontakt telefon:  063/668-241
 Kontakt e-mail:  dexatronteam@gmail.com

 

Adresa za slanje/dostavu pošte, obrazaca i reklamacija:

- Dexatron team d.o.o.

- Francuska 20

- 34 300 Aranđelovac

- tel.063/668-241

- dexatronteam@gmail.com

 

 

PODACI O CENI

Cena svih proizvoda (robe) su izražene na sledeći način: 

- cene sa PDV-om,

- ukupna cena u koju je uključena cena sa PDV-om je bez troškova transporta i isporuke.

Troškovi transporta i isporuke su obračunati po cenovniku kurirske službe:

Post Express .

Cena se ističe u dinarima.

 

'Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).Za

informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti

kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u

trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost

neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.'

 

NAČIN PLAĆANJA, NAČIN I ROK ISPORUKE I NAČIN VRAĆANJA ROBE I SREDSTAVA

Roba može biti plaćena platnom karticom ili gotovinom kuriru prilikom isporuke.

 

PLAĆANJE KARTICOM

Trgovac će potrošaču koji robu plati platnom karticom predoči/dostavi Potvrdu o plaćanju sa sledećim elementima: 

 1. Jasno i nedvosmisleno prikazati informaciju o ishodu plaćanja i implikaciji na stanje računa platne kartice (uspešno – račun platne kartice zadužen ili neuspešno – račun platne kartice nije zadužen),
 2. Podaci o potrošaču: ime i prezime potrošača, email potrošača, adresa potrošača i adresa za dostavu robe/usluga,
 3. Podaci o narudžbini: spisak, jediničnu cenu bez uračunatih troškova dostave, količinu, porez i ukupnu cenu naručene robe, JIB narudžbine dodeljen od strane Trgovca,
 4. Podaci o trgovcu: naziv, PIB, adresa 
 5. Podaci o transakciji: datum i vreme transakcije kao i parametre dodeljene od strane Banke.

Trgovac je dužan da u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu izvrši isporuku robe.

Trgovac je u obavezi da o isporučenoj robi obezbedi jasan i pouzdan dokaz da je roba preuzeta od strane potrošača, odnosno ovlašćene osobe. 

 

Kao dokaz isporučene robe koristiće se dostavnica koja ima sledeće obavezne elemente:

Podaci o Korisniku:

- ime i prezime potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/ulsuge,

- adresa,

- broj i vid identifikacionog dokumenta potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/usluge,

- potpis potrošača odnosno ovlašćenog lica koje je preuzelo robu/usluge.

 

Podaci o narudžbini: 

- spisak, 

- jedinična cena, 

- količina, 

- porez,

- ukupnu cenu naručene robe, 

- jedinstveni ID narudžbine dodeljen od strane Trgovca.

 

Podaci o Trgovcu: 

- naziv, 

- PIB,

- matični broj,

- adresa Trgovca.

 

Podaci o transakciji: 

- datum/vreme transakcije,

- parametri dodeljeni od strane Banke.

 

Datum isporuke.

Trgovac – prodavac će dostavljati kupljenu robu preko sledećih kurirskih službi:

Post Express.

Potrošač je obavezan da snosi direktne troškove vraćanja robe na adresu sedišta trgovca – prodavca.

Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača da isporuka ugovorene robe nije moguća.

Ako prodavac ne isporuči robu u ugovorenom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, osim ako potrošač ostavi naknadni rok za ispunjenje ugovora.

Ako trgovac ni u naknadnom roku ne isporuči robu, ugovor se raskida po samom zakonu.

 

POVRAĆAJ NOVACA PRI PLAĆANJU KARTICOM

U slučaju raskida ugovora, prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora, vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, trgovac je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Roba se vraća isključivo na način kako je dostavljena potrošaču. 

Preuzmite OBRAZAC ZA ODUSTAJANJE OD UGOVORA ovde.

Obrazac za odustajanje od ugovora možete poslati na adresu: Dexatron team d.o.o., Francuska 20, 34 300 Aranđelovac, Srbija

Ili na email adresu: dexatronteam@gmail.com

 

PLAĆANJE GOTOVINOM KURIRU PRILIKOM ISPORUKE

Trgovac – prodavac će dostavljati kupljenu robu preko sledećih kurirskih službi SA NAZNAKOM DA SE PLAĆANJE VRŠI GOTOVINOM KURIRU PRILIKOM ISPORUKE:

Post Express.

Potrošač je obavezan da snosi direktne troškove vraćanja robe na adresu sedišta trgovca – prodavca.

Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti potrošača da isporuka ugovorene robe nije moguća.

Ako prodavac ne isporuči robu u ugovorenom roku, ugovor se raskida po samom zakonu, osim ako potrošač ostavi naknadni rok za ispunjenje ugovora.

Ako trgovac ni u naknadnom roku ne isporuči robu, ugovor se raskida po samom zakonu.

 

POVRAĆAJ NOVCA PRI PLAĆANJU GOTOVINOM KURIRU PRILIKOM ISPORUKE

U slučaju raskida ugovora, prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora, vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora.

Povraćaj novca će se izvršiti na žiro račun u banci koji je kupac naveo prilikom popunjavanja Obrazca za odustanak od ugovora.

Preuzmite OBRAZAC ZA ODUSTAJANJE OD UGOVORA ovde.

Obrazac za odustajanje od ugovora možete poslati na adresu: Dexatron team d.o.o., Francuska 20, 34 300 Aranđelovac, Srbija

Ili na email adresu: dexatronteam@gmail.com

 

VAŽNO!!!

Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u Dexatron team d.o.o. , te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

 

 

PRELAZAK RIZIKA

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe do trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi prodavac.

Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe potrošaču ili trećem licu koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, snosi potrošač.

Ako je potrošač raskinuo ugovor ili tražio zamenu robe iz razloga što roba koja mu je predata nije saobrazna ugovoru, rizik iz stava 1. i 2. ne prelazi na potrošača.

Ako predaja robe nije izvršena iz razloga što potrošač ili treće lice koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik ili otpremnik, bez osnovanog razloga odbija da primi robu ili svojim ponašanjem sprečava isporuku, rizik iz stava 1. i 2.  prelazi na potrošača istekom roka za isporuku, odnosno u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora ako rok isporuke nije ugovoren.

 

SAOBRAZNOST I ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora.

Dexatron team d.o.o. je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Dexatron team d.o.o. je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Dexatron team d.o.o..

Prodavac – trgovac je odgovoran za nesaobraznost isporučene robe u slučajevima propisanim članom 51. Zakona o zaštiti potrošača

 

Otklanjanje nesaobraznosti posle isteka zakonskog roka

Posle isteka zakonskog roka saobraznosti robe (2 godine), potrošač je sam odgovoran za slanje robe na servis. U tom slučaju samo on snosi troškove slanja i primanja robe i troškove popravke. Spisak servisa isporučuje se zajedno sa dokumentacijom koja ide uz robu a pojedini proizvođači daju samo podatke o centralnom ovlašćenom servisu koji kupca dalje preusmerava na njemu najbliži ovlašćeni servis. Dexatron team d.o.o. će rado izaći u susret potrošačima i pomoći im oko informacija o dostupnim servisima posle isteka zakonskog perioda saobraznosti.

 

POSTUPAK REKLAMACIJE

Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52 i 81. Zakona o zaštiti potrošača, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Potrošač može da izjavi reklamaciju pisanim putem neposredno na adresu prodavca – Dexatron team d.o.o., Francuska 20, 34 300 Aranđelovac, Srbija sa napomenom "reklamacija" ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: dexatronteam@gmail.com .

Potrošač je dužan da uz izjavu o reklamaciji dostavi dokaz o kupivini (kopija računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. 

Prodavac i potrošač mogu saglasno da donesu odluku, predlog i rok za rešavanje reklamacije u kom slučaju je prodavac dužan da se istog drži.  

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, zatražiće od potrošača saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije, nakon čega će o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestiti potrošača i navesti rok u kome će je rešiti. 

Produženje roka za rešavanje reklamacije se može odrediti samo jednom. 

Prodavac odgovara za saobraznost robe, a potrošač ima pravo na zahtev za otklanjanje nesaobraznosti shodno odredbama člana 51. i 52. Zakona o zaštiti potrošača.

Potrošač može da ostvari svoja prava po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.

 

Nakon izjavljivanja reklamacije važeći su sledeći rokovi:

 • 8 dana – rok u kome prodavac mora da odgovori na reklamaciju
 • 15 dana – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana)
 • Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

 

U slučaju odbijanja reklamacije od strane prodavca, prodavac je dužan da:

 • pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
 • potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

 

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Prilikom vraćanja robe u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može poslati robu putem kurirske službe Post Express o trošku trgovca, sa kojom trgovac ima zaključen ugovor o poštanskim uslugama.

 

USLOVI, VREMENSKI ROK I POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana kao i od ugovora zaključenih izvan poslovnih prostorija odnosno mesta sedišta trgovca, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova propisanih odredbom člana 34. i 35. Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: odustanak od ugovora). 

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom i to popunjavanjem obrasca koji mu se dostavlja zajedno sa pošiljkom robe (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Potrošač je dužan da uz obrazac za odustanak dostavi dokaz o kupivini (kopija računa, slip i sl.).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana. 

Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Protekom roka iz člana 8. ovog Ugovora prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

 

Preuzmite OBRAZAC ZA ODUSTAJANJE OD UGOVORA ovde.

Obrazac za odustajanje od ugovora možete poslati na adresu: Dexatron team d.o.o., Francuska 20, 34 300 Aranđelovac, Srbija

Ili na email adresu: dexatronteam@gmail.com

 

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

„U ime Dexatron team doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih

naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i

podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim

običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući

mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške

kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima

kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni  Dexatron team doo partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“

 

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 

MIRNO REŠAVANJE SPOROVA

Trgovac – prodavac će dostavljati kupljenu robu preko sledećih kurirskih službi:

- Post Express.

Potrošač je obavezan da snosi direktne troškove vraćanja robe na adresu sedišta trgovca – prodavca. 

Ukoliko potrošač smatra da je neko njegovo pravo povređeno može da se obrati Dexatron team d.o.o. i da omogući rok od 7 radnih dana za odgovor. 

Potrošač može da predmetni zahtev prosledi pisanim putem neposredno na adresu prodavca – Dexatron team d.o.o., Francuska 20, 34 300 Aranđelovac, Srbija sa napomenom "Zaštita prava" ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu: dexatronteam@gmail.com .

 

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

 • u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.

 

 

Povraćaj sredstava

Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu: „U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava

kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na

razlog vraćanja, Dexatron team doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo

preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev

prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice“.

 

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.

https://www.dexatron-team-shop.com/images/banners/31.png ×